Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,offertes,verkopen, (af) leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden en handelingen van www.seniorenbedden.nu  internet winkel van Bosma Bedden gevestigd te Emmen - hierna: verkoper - , uitgebracht aan en/of gesloten met de betrokken wederpartij - hierna: koper- . - de koper: een ieder die met de verkoper een overeenkomst aangaat of wil aangaan; - overeenkomst op afstand: overeenkomst die tot stand komt zonder dat partijen in elkaars persoonlijke aanwezigheid hebben verkeerd.

Deze algemene voorwaarden zijn evenzeer van toepassing op alle boven omschreven (rechts)handelingen indien verkoper daarbij zichzelf of een derde inschakelt; in zo een geval geldt de betrokken derde partij voor de toepassing van deze algemene voorwaarden evenzeer als "verkoper", en kan de betrokken respectievelijk derde zich jegens de koper daar rechtstreeks op beroepen.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van www.seniorenbedden.nu zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 alle rechten en aanspraken, zoals deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van www.seniorenbedden.nu worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van www.seniorenbedden.nu ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van www.seniorenbedden.nu zijn vrijblijvend en www.seniorenbedden.nu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging vanuit www.seniorenbedden.nu van een door u vertrekte opdracht per e-mail is verstuurd naar het door u opgegeven e-mail adres. U en www.seniorenbedden.nu komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan u is verzonden.

2.3 www.seniorenbedden.nu kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien u, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in de maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht www.seniorenbedden.nu niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

Artikel 3 Levering

3.1 Leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen en zijn slechts indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schade vergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, mits de overschrijding van de levertermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren en voor zover noodzakelijk is de overeenkomst te ontbinden.

3.2 Indien verkoper door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, is hij gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst te zijner keuze, hetzij de uitvoering op te schorten tot de overmacht opleverende omstandigheid ophoudt te bestaan, hetzij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

3.3 mits anders schriftelijk is overeengekomen worden de levering van bestelde producten door onze bezorgdienst tot de eerste drempel van het gebouw bezorgd. Onze bezorgdienst brengt de spullen niet naar boven, dit geldende ook voor appartementen en/of flatgebouwen.

3.4 levering met uitzondering dat vervoer bij de prijs is inbegrepen vinden plaats “af magazijn” Alle goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat zij het bedrijfsterrein verlaten, tenzij het gestelde onder 3.3 van toepassing is.

3.5 www.seniorenbedden.nu doet geen leveringen naar de waddeneilanden.

3.6 U bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking staan of aan u ter hand worden gesteld.

3.7 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde goederen worden opgeslagen voor risico van u nadat www.seniorenbedden.nu u heeft verwittigd. U zult in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

3.8 Wanneer koper bij levering op afgesproken datum en tijdstip niet aanwezig is, en niet 2 dagen van te voren een andere datum is overeengekomen voor levering met verkoper, dan is de koper in verzuim. Koper betaald extra bezorgkosten voor iedere poging die door verkoper moet doen om het bestelde steeds weer opnieuw te leveren, iedere poging tot levering wordt vermenigvuldig met de bezorgkosten van de eerste levering.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

4.1 De eigendom van de goederen en geleverde producten gaat pas over wanneer u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan www.seniorenbedden.nu verschuldigd bent volledig heeft voldaan. Alle goederen en risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

4.2 indien derden beslag leggen op de ondereigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper www.seniorenbedden.nu onmiddellijk hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 5 Reclames-Garantie-Afkoelingsperiode-Retour

5.1 De koper heeft de verplichting om bij afhaal of aflevering te onderzoeken of alle goederen/producten aan de overeenkomst beantwoorden. Is dit niet het geval dient u www.seniorenbedden.nu daarvan zo spoedig mogelijk en binnen 10 werkdagen na afhaal of aflevering schriftelijk te berichten, althans nadat deze constatering redelijkerwijze mogelijk was.

5.2 Al onze goederen worden geleverd met fabrieksgarantie, informatie over de garantie treft u aan in de papieren bij het product of in sommige gevallen aan te vragen via www.seniorenbedden.nu

5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht om binnen 10 werkdagen na aflevering deze aan www.seniorenbedden.nu te retourneren, kosten daarvoor zijn voor rekening koper. Indien u de overeenkomst wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk vooraf aan ons te melden en kan pas na accoord van verkoper terug gestuurd worden.Om in aanmerking te komen van deze retour regeling zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

Goederen mogen niet beschadigd zijn en moet de verpakking ongeopend wezen, ook moet het product ongebruikt zijn dus volledig als nieuw 100% verkoopwaardig.

5.4 Deze afkoelings periode is alleen geldig indien u goederen via www.seniorenbedden .nu heeft gekocht en is dus geenzins een proef of test periode, op alle bestellingen die in onze winkel plaatsvinden is deze afkoelings periode niet van toepassing.

5.5 Afkoelingsperiode is niet geldig voor o.a. matrassen, eenmalige aanbiedingen en producten die opmaat vervaardig zijn.

5.6 Rekening houden de met lid 5.3 en 5.5 betreffende de retour betaling dat de betaling die u hebt verricht op het moment dat koper de overeenkomst met www.seniorenbedden.nu hebt herroepen, zullen wij binnen 10 werkdagen nadat wij het door u geretourneerde product hebben ontvangen, aan u terugbetalen. 

Artikel 6 betalingen

6.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW.

6.2 Verkoper vermeld in haar offerte hoe koper de betaling dient te verrichten.

6.3 Betaling dient bij aankomst van bezorgdienst uitsluitend per PIN voldaan te worden, of vooruit betaling per IDEAL of op bankrekening nummer IBAN:  NL 15 INGB 0006 6691 79 T.n.v Bosma Bedden Emmen o.v.v. seniorenbedden.nu met bijbehorende factuur nummer.

Artikel 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechten

7.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

7.3 Ingeval van geschillen die zijn onderworpen aan de rechtsmacht van de Rechtbank, zal uitsluitend de Rechtbank bevoegd zijn van de plaats/gemeente waar het hoofdkantoor van verkoper is gevestigd. Voor enige vorderingen van verkoper is de Rechtbank van de plaats/gemeente van de vestigingsplaats van de koper ook bevoegd.

Artikel 8 Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Website/webwinkel www.seniorenbedden.nu wordt geexploiteerd door en is eigendom van Bosma Bedden Emmen te Emmen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer 62005774.Volledige website met alle tekst en beeldmateriaal zijn eigendom van Bosma Bedden en partners van Bosma Bedden die toestemming hebben gegeven het materiaal te gebruiken.Tenzij schriftelijke toestemming van Bosma Bedden is het niet toegestaan dit materiaal geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, aan te passen of op enige wijze commercieel te exploiteren.

8.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op www.seniorenbedden.nu geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.3 www.seniorenbedden.nu behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te passen